REGULAMIN

Regulamin imprezy Trzy Wieże XC 2017

1. CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

Trzy Wieże XC jest wyścigiem kolarskim rozgrywanym na terenie Puszczy Bukowej w Parku Leśnym Zdroje. Impreza jest otwarta dla wszystkich chętnych chcących wziąć udział w wyścigu.

2. ORGANIZATOR

VELO CLUB SZCZECIN
Dyrektor zawodów: Bartosz Licznerski
blicznerski@trzywiezexc.pl
tel. 505 563 006

3. TERMIN I MIEJSCE

13 sierpnia 2017. Park Leśny Zdroje, Jezioro Szmaragdowe ul. Kopalniana Szczecin

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY ZGŁASZANIA

Zawodnicy dokonują zgłoszenia i płatności za pośrednictwem Internetu na stronie www.trzywiezexc.pl. Ostatnim terminem zgłoszenia i płatności za pośrednictwem Internetu jest CZWARTEK (10.08.2017).

Po zaksięgowaniu wpłaty, nazwisko wraz z przypisanym numerem zawodnika zostaje odnotowane na liście startowej na stronie www.trzywiezexc.pl.

Zawodnicy, którzy dokonali rejestracji przez Internet i nie znaleźli się na liście startowej odnotowani jak „pewniak” zobowiązani są do stawienia się w dniu imprezy do Biura Zawodów, najpóźniej godzinę przed planowanym startem. Osobom zgłaszającym się osobiście w dniu wyścigu organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego.

W przypadku dokonania opłaty startowej i nie odnalezienia się na liście startowej edycji należy okazać dowód wpłaty w Biurze Zawodów najpóźniej godzinę przed startem.

W sytuacji, gdy zawodnik nie posiada potwierdzenia, zobowiązany jest opłacić wyższą opłatę startową. Organizator zwróci podwyższoną opłatę startową jeżeli wcześniej opłacono start w zawodach.

Osoby, które nie ukończyły 18 lat startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

Niedozwolone są rowery przełajowe oraz rowery wspomagane elektrycznie lub w inny sposób.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).

5. OPŁATY

Opłatę startową należy uiścić najpóźniej do czwartku poprzedzającego dzień imprezy. Wpłatę należy kierować na konto bankowe organizatora.

W dniu zawodów opłaty startowe przyjmowane będą w godzinach od 8:00 do 09:45, w Biurze Zawodów.

Wysokość opłaty startowej:

Wpłata na konto bankowe - 50 zł

Wpłata w dniu imprezy - 90 zł

Opłata za numer startowy (jeśli zawodnik nie brał udziału w cyklu Skoda Pehamot Challenge Szczecin MTB Maraton 2017) – 10 zł

Duplikat numeru startowego - 10 zł

Wpłaty należy kierować na konto: Velo Club Szczecin nr konta: 71 1600 1260 1842 7617 0000 0001 (BGŻ BNP)

W tytule należy podać Imię i Nazwisko.

Organizator nie zwraca opłat startowych w przypadku nieobecności zawodnika na wyścigu.

6. NUMERY STARTOWE

Zawodnicy biorący udział w cyklu Skoda Pehamot Challenge Szczecin MTB Maraton 2017 startują z tym samym numerem na Trzy Wieże XC 2017 i nie wnoszą opłaty za numer startowy.

Zawodnicy startujący w cyklu Skoda Pehamot Challenge Szczecin MTB Maraton 2017 zobowiązani są do zabrania z sobą numeru na wyścig Trzy Wieże XC 2017. W przypadku braku numeru startowego organizator wyda uczestnikowi duplikat za opłatą.

Zawodnicy startują z przydzielonym numerem startowym przymocowanym do kierownicy swojego roweru. Niedopuszczalny jest start z innym numerem niż przydzielony.

7. DYSTANSE

Przed wyścigiem zostanie wydany komunikat zawierający ilość okrążeń dla poszczególnych kategorii wiekowych, godzin startu i dekoracji.

Komunikat, o którym mowa w punkcie będzie zamieszczony na stronie internetowej www.trzywiezexc.pl oraz bezpośrednio przed startem.

Długość rundy wynosić będzie od 3 do 7 km. A cały dystans dla mężczyzn nie będzie przekraczał 25km a dla kobiet i najmłodszych kategorii 20km.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rund bezpośrednio przed startem, decyzja zostanie podjęta w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów przed startem każdego z wyścigów.

O zastosowaniu startu z handicapem oraz o wspólnym bądź rozbieżnym starcie dla poszczególnych kategorii, w zależności od liczby startujących oraz charakterystyki trasy, będzie decydować Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

8. KATEGORIE WIEKOWE

Za kategorię wiekową uważa się grupę zawodników od pięciu osób włącznie.

Jeżeli nie będzie spełniony warunek, o którym mowa w powyższym punkcie, to Sędzia Główny może dopuścić zawodnika do startu w innej kategorii wiekowej.

Zawodnicy podzieleni będą na następujące kategorie:

KOBIETY:

Junior K1: 2002 - 1999 (15-18 lat)

Cyklosport K2: 1998 - 1988 (19-29 lat)

Masters I K3: 1987 - 1978 (30-39 lat)

Masters II K4: 1977 i starsze (40 lat i starsze)

MĘŻCZYŹNI:

Junior młodszy M0: 2002 - 2001 (15-16 lat)

Junior M1: 2000 - 1999 (17-18 lat)

Cyklosport M2: 1998 - 1988 (19-29 lat)

Masters I M3: 1987 - 1978 (30-39 lat)

Masters II M4: 1977 - 1968 (40-49 lat)

Masters III M5: 1967 - 1958 (50-59 lat)

Masters IV M6: 1957 i starsi (60 lat i starsi)

9. START I TRASA

Start poszczególnych kategorii wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego, o godzinach podanych w komunikacie na stronie www.trzywiezexc.pl

Start pierwszych kategorii odbędzie się o 11:00.

Zawodnikom niestartującym w danej kategorii zabrania się przebywania w sektorze startowym oraz na trasie zawodów.

Wyścig przeprowadzony będzie po drogach publicznych z otwartym ruchem samochodowym.

10. TROFEA SPORTOWE I NAGRODY

W klasyfikacji imprezy dekorowanych będzie trzech pierwszych zawodników danej kategorii.

Organizatorzy mogą przeprowadzić losowanie nagród rzeczowych wśród obecnych zawodników.

11. PROTESTY

Zawodnicy mają prawo do składania protestów dotyczących klasyfikacji.

Protesty należy składać w formie pisemnej do organizatora w zakładce kontakt na stronie www.trzywiezexc.pl.

12. DYSKWALIFIKACJE I KARY

Sędzia może zdyskwalifikować zawodnika za niesportowe zachowanie, a w szczególności za nie udzielenie pomocy innemu zawodnikowi, który uległ wypadkowi na trasie.

Dyskwalifikacji podlega zawodnik startujący bez kasku.

Dyskwalifikacji podlega zawodnik, który podał fałszywe informacje w formularzu rejestracyjnym.

Dyskwalifikacji podlegać będzie zawodnik nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym regulaminie.

Fakt dyskwalifikacji zawodnika zostanie odnotowany na liście wyników.

Zawodnik, który wystartuje z numerem startowym przydzielonym innemu zawodnikowi, nie będzie klasyfikowany.

13. DUBLOWANIE

Zawodnicy dublowani i zdublowani zobowiązani są ustąpić drogi zawodnikom jadącym szybciej.

Zawodnicy zdublowani kończą wyścig razem ze zwycięzcą.

14. INFORMACJE DODATKOWE I KOŃCOWE

Wyścig Trzy Wieże XC 2017 wpisany jest do kalendarza Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Dokonując zgłoszenia zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji Trzy Wieże XC. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysłanie pod wskazany adres email informacji dotyczących imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych organizatora.

Organizator w porozumieniu z przedstawicielami Regionalnego Związku Kolarskiego może odmówić prawa do startu zawodnikom, którym zostało udowodnione stosowanie dopingu. Nie przewiduje się odmowy w formie pisemnej.

Udział w cyklu oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.

SPONSORZY

PARTNERZY

SERVICE BOX

FACEBOOK

SPONSORZY

PARTNERZY

SERVICE BOX

FACEBOOK

PATRONAT


WYŚCIG WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN